IV KONGRES PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ

Czwarta edycja Kongresu Przemysłu Opakowań odbędzie się w dniu 2 października, podczas targów TAROPAK (w bloku Targów Taropak/Polimer-Tech i 4PrintWeek).

W tym roku tematem Kongresu będzie Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Gospodarka w obiegu zamkniętym (GOZ) to najbardziej aktualny dzisiaj i w najbliższych latach temat inspirujący do działalności na rzecz oszczędzania nieodnawialnych zasobów wykorzystywanych w gospodarce.
Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie skanu na adres biuro@pio.org.pl

button_formularz.jpg

W odpowiedzi na zainteresowanie projektantów, producentów i użytkowników opakowań oraz szeroko rozumianej sfery odzysku i recyklingu opakowań, wiodącym tematem tegorocznego Kongresu Przemysłu Opakowań będzie problematyka gospodarki opakowaniami od projektowania poprzez wytwarzanie, wykorzystanie oraz zagospodarowanie opakowań po ich wykorzystaniu(wyniki konsultacji).
Temat ten „wpisuje się” w Wielki Projekt będący równie wielkim wyzwaniem jakim jest Gospodarka w Obiegu Zamkniętym (GOZ). To niezwykle aktualne zagadnienie, interesujące praktycznie cały cywilizowany świat. Zaś w odniesieniu do naszego regionu, jaki stanowi Europa podjęte zostały pierwsze decyzje służące realizacji tego „projektu”.
W miesiącach styczeń-luty 2018 Komisja Europejska poświęciła Gospodarce w Obiegu Zamkniętym wiele uwagi, formułując strategię postępowania. Jednym z elementów tej strategii jest przyjęcie przez KE pierwszej w historii ogólnoeuropejskiej strategii dla tworzyw sztucznych, bowiem surowce te są jednym z filarów planu (projektu) Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Również Rząd Polski, w ślad za działaniami Komisji Europejskiej, przyjął projekt dokumentu „Mapa drogowa transformacji gospodarki w kierunku Gospodarki w Obiegu Zamkniętym”. Wiodącym jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Opakowania, ich powszechność, rola i znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa, a zatem i problem zagospodarowania odpadów opakowaniowych, powodują, iż trudno przecenić udział tego segmentu gospodarki w procesie transformacji w kierunku Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Stąd tematyka IV Kongresu Przemysłu Opakowań organizowanego przez Polską Izbę Opakowań.
Kongresowe audytorium stanowić będą: projektanci, producenci opakowań oraz materiałów opakowaniowych. Szeroko rozumiani użytkownicy, których udział i rolę w zagospodarowaniu opakowań po ich wykorzystaniu trudno przecenić (selekcja, zbiórka opakowań). Znaczący udział w obradach Kongresu mieć będą realizatorzy systemu i procesów zbiórki, odzysku, recyklingu i innych form działalności na rzecz przywracania do wykorzystania zasobów zużytych do produkcji opakowań. Bo w tym tkwi sens i filozofia Gospodarki w Obiegu Zamkniętym.

Program (projekt)


9:30 – 10:15 Rejestracja uczestników

Sesja inauguracyjna
10:15 – 10:30 Okolicznościowe wystąpienia przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego oraz Prezesa Międzynarodowych
Targów Poznańskich
10:30 – 10:40 Okolicznościowe przesłanie do uczestników Kongresu
10:40 – 11:00 Mapa drogowa transformacji polskiej gospodarki do gospodarki w obiegu zamkniętym (wystąpienie przedstawiciela
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii)

11:00 – 12:40 I Sesja referatowa
Rola i zadania przemysłu opakowań oraz kierunki działań (projektowanie, wytwarzanie) w dostosowywaniu
opakowań do wymogów GOZ. Szanse. Realne możliwości. Zagrożenia.
(3 referaty)

12:40 – 13:20 Lunch

13:20 – 14:35 II Sesja referatowa
Systemy organizacyjne i technologie odzysku surowców z odpadów opakowaniowych. Stan aktualny.
Kierunki zmian. Oczekiwane wsparcie ze strony przemysłu opakowań
(3 referaty)

14:35 – 15:15 III Sesja referatowa
Ekonomiczno-społeczne, kulturowe i edukacyjne uwarunkowania realizacji procesu transformacji przemysłu
opakowań w kierunku GOZ
(2 referaty)

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa

15:30 – 16:30 Sesja dyskusyjna
Wymiana doświadczeń, Konfrontacja opinii. Propozycje działań do podjęcia przez organizacje, instytucje i
przedsiębiorstwa zaangażowane w proces transformacji przemysłu opakowań.
16:30 – 17:00 Prezentacja Partnerów Wspierających organizację Kongresu. Zamknięcie obrad


Uczestnictwo w Kongresie

I. Wysokość opłaty za udział w Kongresie

Uczestnicy, którzy prześlą zgłoszenie i dokonają wpłaty przed 31 lipca, płacą 300 zł (netto)
Opłata od każdej dodatkowej osoby z firmy wynosi 200 zł (netto)
Członkowie Polskiej Izby Opakowań wnoszą opłatę w wysokości 150 zł (netto)
Uczestnicy, którzy zgłoszą udział po 31 lipca (do 25 września) wnoszą opłatę 400 zł (netto) przy zachowaniu warunku, iż każda dodatkowa osoba z tej samej firmy, wnosi opłatę w wysokości 200 zł (netto)
Partnerzy wspierający Kongres korzystają z 5 bezpłatnych kart uczestnictwa dla swoich pracowników lub przedstawicieli firm przez siebie wskazanych


II. Warunki uczestnictwa

Przesłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty zgodnie z pkt. I. 1-4
Formularze zgłoszenia do pobrania na stronie www.pio.org.pl (od 30 kwietnia 2018)
Szczegółowych informacji udziela Biuro Polskiej Izby Opakowań, które równolegle pełni funkcję Biura Organizacyjnego Kongresu
Kontakt: biuro@pio.org.pl; info@pio.org.pl; tel. 22 651 83 94

III. Informacje dodatkowe

Szczegółowy (tematyczny) program Kongresu zostanie upowszechniony w dniu 15 maja, po akceptacji przez Radę Programową.
Dodatkowe informacje dotyczące ewentualnych zmian w programie (aktualizacja) lub w warunkach uczestnictwa będą zamieszczane na bieżąco na portalach internetowych Izby: www.pio.org.pl i www.pakowanie.info oraz w newsletterze Izby. Zainteresowani otrzymywaniem newslettera (nowi „odbiorcy”) proszeni są o poinformowanie Izby o włączenie ich na listę odbiorców
Pełny (rozwinięty) program Kongresu zawierający tytuły referatów prezentowanych w trakcie Kongresu oraz zamieszczonych w kongresowej monografii będzie zaprezentowany w 2. numerze Biuletynu Opakowaniowego (2 lipca) oraz na portalach internetowych Izby.
Wszystkie zgłoszone na kongres referaty (ok. 25) będą zamieszczone w wydanej drukiem monografii „Transformacja przemysłu opakowań do warunków GOZ”, którą otrzymają uczestnicy Kongresu w dniu obrad.

Wstecz

Partnerzy Medialni